Beeldmerk Protestantse Kerk     ANBI + Overig    

 

Start Kerkblad Collectebonnen Sing in 4 Him Foto's ouderenmiddag Werkgroep Roemenië Zendingscommissie Missionaire commissie

 

1. ANBI gegevens C.v.K. Nederlandsch Hervormde gemeente Klundert

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI                     : Nederlandsch Hervormde gemeente Klundert
RSIN/Fiscaal nummer   : 824141209  (002595163)
Website adres                : http://www.nhkerkklundert.nl/
E-mailadres                    : scriba@nhkerkklundert.nl
Bezoekadressen            : Klundert, Kerkring 1 
Postadres                       : Kerkring 1
Postcode                         : 4791HE
Plaats                              : Klundert

De Hervormde gemeente Klundert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen met RSIN 813612809. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Klundert.

 

B. Bestuurssamenstelling

De Hervormde Gemeente bestaat uit 1 wijkgemeenten. De Kerkenraad (KR) bestaat naast de predikant uit

Zes wijkouderlingen

Vier ouderlingen - kerkrentmeester

Vijf diakenen

Deze zgn. ambtsdragers worden door en uit de gemeente gekozen.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 

C. Doelstelling / visie

De visie van de Hervormde Gemeente te Klundert
 

Als gemeente willen wij niet achter gesloten deuren bij elkaar blijven. Wij verlangen ernaar om als gemeente een open huis te zijn, waar God met zijn Geest woont en mensen verandert naar zijn beeld. Dat open huis betekent:

bulletdat de deuren open staan voor alle soorten mensen, dat we gastvrij zijn en graag nieuwe mensen welkom heten om samen met hen de weg van het geloof te gaan.
bulletdat wij zelf door de open deur naar buiten gaan om op zoek te gaan naar de zoekers en zoveel mogelijk contact zoeken met buitenstaanders.

Jezus Christus heeft ons daarvoor de opdracht gegeven:

Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen,

en doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

en leer hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. (Matteus 28:19)

Dat brengt ons tot de missie:

We willen iedereen in Klundert met het Evangelie bereiken

 

D. Beleidsplan

In 2010 is er een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2010-2015. In dit Beleidsplan is de missie nader uitgewerkt.

Tevens verwijzen wij naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Verder zijn er bij onze gemeente geen mensen in loondienst. Kosters, organisten e.d. ontvangen op basis van wettelijke richtlijnen een vrijwilligersvergoeding.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Overige activiteiten zijn:

Iedere zondag zijn er 2 erediensten. Naast deze diensten willen we het volgende doen:

1. Het hart versterken

a.     Bezoekwerk van ouderlingen en bezoekteam. 1x per 2 jaar worden alle adressen benaderd.

b.     Bezoekwerk wordt in consistorie besproken, vervolgens verslaglegging in de kerkenraad.

c.     Wijkouderling, wijkdiaken en wijkkerkrentmeester houden elkaar op de hoogte en helpen elkaar waar nodig.

d.     Kringwerk voor de hele gemeenteleden, per wijk georganiseerd. Kringleiders worden gecoacht en regelmatig toegerust.

 

2. Het hart openen

a.     Randkerkelijken uitnodigen voor kringwerk

b.     Kringwerk volgens Emmaus model. De kringen zijn voor gemeenteleden en andere belangstellenden.

c.     Blijven werken aan missionaire diensten

d.     Bijeenkomsten voor randkerkelijken

 

3. Contact met Klundert

a.     Vier maal per jaar een speciale activiteit op straat/in de wijk om duidelijk zichtbaar en benaderbaar te zijn.

b.     Zes keer per jaar een evenement in de kerk

c.     Kerk open op zaterdag in de zomer

d.     Beleid mediagebruik: persberichten, website, kerkblad, nieuwsbrief. Instellen van een werkgroep

e.     Basisscholen helpen vorm te geven aan godsdienstige vorming - samen met andere kerken

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten Hervormde Gemeente Klundert in concept

   begroting  rekening
  2016 2016
baten    
baten onroerende zaken  €        12.540  €         16.190
rentebaten en dividenden  €          3.400  €           2.536
bijdragen levend geld  €      102.600  €       102.277
totaal baten  €      118.540  €       121.003
     
lasten    
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €        17.075  €           21.447
afschrijvingen  €           2.226  €             2.266
pastoraat  €         76.596  €           69.615
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €         10.500  €           12.306
verplichtingen/bijdragen andere organen  €           7.160  €             6.204
salarissen  €           5.250  €             4.892
kosten beheer en administratie  €           2.500  €             1.322
rentelasten/bankkosten  €              500  €                153
totaal lasten  €       121.807  €         118.205
     
Saldo baten - lasten  €          3.267-  €             2.798
     
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €           3.500-  €           10.685-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                             -  €             7.185
streekgemeenten  €                             -  €                             -
aandeel in lasten federatie  €                             -  €                             -
overige lasten en baten  €           4.200  €             5.882
totaal  €              700  €             2.382
     
     
Resultaat  €          2.567-  €            5.180
     

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, gebouwen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (koster, organisten en overige vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ANBI gegevens van de DIACONIE van de Nederlands Hervormde Gemeente Klundert

behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

 

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE KLUNDERT

RSIN/Fiscaal nummer:

824111631

Website adres:

http://www.nhkerkklundert.nl/

E-mail:

scriba@nhkerkklundert.nl

Adres:

Kerkring 1

Postcode:

4791 HE

Plaats:

Klundert

Postadres:

Kerkring 1

Postcode:

4791 HE

Plaats:

Klundert

 

De Nederlands Hervormde Gemeente Klundert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente Klundert.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Het beleidsplan van de Nederlands Hervormde Gemeente Klundert kunt u vinden via de link: beleidsplan-NHK-Klundert

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 begroting

begroting

rekening

 

2016

2015

2014

baten

 

 

 

 

 

 

 

baten onroerende zaken

 €                     -

 €                     -

 €                     -

rentebaten en dividenden

 €                 872

 €              1.336

 €              1.604

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

 €                     -

 €                     -

 €                     -

bijdragen levend geld

 €              5.520

 €              5.810

 €              6.183

door te zenden collecten

 €             12.075

 €             12.075

 €             12.430

totaal baten

 €             18.467

 €             19.221

 €             20.217

 

 

 

 

lasten

 

 

 

lasten overige eigendommen en inventarissen

 €                     -

 €                     -

 €                     -

afschrijvingen

 €                     -

 €                     -

 €                     -

pastoraat

 €                     -

 €                     -

 €                     -

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

 €                     -

 €                     -

 €                     -

verplichtingen/bijdragen andere organen

 €              1.527

 €              1.526

 €              2.598

salarissen

 €                     -

 €                     -

 €                     -

kosten beheer en administratie

 €                     -

 €                     -

 €                   24

rentelasten/bankkosten

 €                 343

 €                 343

 €                 343

diaconaal werk plaatselijk

 €              3.820

 €              3.920

 €              3.532

diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk

 €              4.375

 €              4.625

 €              3.064

diaconaal werk wereldwijd

 €              9.350

 €              9.600

 €             11.004

totaal lasten

 €             19.415

 €             20.014

 €             20.564

 

 

 

 

Saldo baten - lasten

 €                 948-

 €                 793-

 €                 347-

 

 

 

 

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

 €                     -

 €                     -

 €                 356-

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

 €              1.150

 €              1.150

 €              2.130

streekgemeenten

 €                     -

 €                     -

 €                     -

aandeel in lasten federatie

 €                     -

 €                     -

 €                     -

overige lasten en baten

 €                     -

 €                     -

 €                     -

totaal

 €              1.150

 €              1.150

 €              1.774

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

 €                 202

 €                 357

 €              1.427

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

 

 
Laatst bijgewerkt: 06 oktober 2016.