College van Kerkrentmeesters


ANBI rapport

 

1. ANBI gegevens C.v.K. Nederlandsch Hervormde gemeente Klundert

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI                       : Nederlandsch Hervormde gemeente Klundert

RSIN/Fiscaal nummer       : 824141209  (002595163)

Website adres                   : http://www.nhkerkklundert.nl/

E-mailadres                       : scriba@nhkerkklundert.nl

Bezoekadressen                : Klundert, Kerkring 1

Postadres                          : Kerkring 1

Postcode                           : 4791HE

Plaats                                 : Klundert

De Hervormde gemeente Klundert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen met RSIN 813612809. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Klundert.

B. Bestuurssamenstelling

De Hervormde Gemeente bestaat uit 1 wijkgemeenten. De Kerkenraad (KR) bestaat naast de predikant uit

 •  Wijkouderlingen
 •  Ouderlingen – kerkrentmeester
 •  Diakenen

Deze zgn. ambtsdragers worden door en uit de gemeente gekozen.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C.  Missie en Visie

Hierbij vind u het Missie en Visie plan voor 2022 – 2027.

D. Beleidsplan/ Plaatselijke regeling

Hierbij vind U het beleidsplan voor 2022 – 2027

Hierbij Vind U de plaatselijke Regeling 2022 – 2027

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Verder zijn er bij onze gemeente geen mensen in loondienst. Kosters, organisten e.d. ontvangen op basis van wettelijke richtlijnen een vrijwilligersvergoeding.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Overige activiteiten zijn:

Iedere zondag zijn er 2 erediensten. Naast deze diensten willen we het volgende doen:

1) Het hart versterken

 • Bezoekwerk van ouderlingen en bezoekteam. 1x per 2 jaar worden alle adressen benaderd.
 • Bezoekwerk wordt in consistorie besproken, vervolgens verslaglegging in de kerkenraad.
 • Wijkouderling, wijkdiaken en wijkkerkrentmeester houden elkaar op de hoogte en helpen elkaar waar nodig.
 • Kringwerk voor de hele gemeenteleden, per wijk georganiseerd. Kringleiders worden gecoacht en regelmatig toegerust.

2) Het hart openen

 • Randkerkelijken uitnodigen voor kringwerk
 • Kringwerk volgens Emmaus model. De kringen zijn voor gemeenteleden en andere belangstellenden.
 • Blijven werken aan missionaire diensten
 • Bijeenkomsten voor randkerkelijke

3) Contact met Klundert

 • Vier maal per jaar een speciale activiteit op straat/in de wijk om duidelijk zichtbaar en benaderbaar te zijn.
 • Zes keer per jaar een evenement in de kerk
 • Kerk open op zaterdag in de zomer
 • Beleid mediagebruik: persberichten, website, kerkblad, nieuwsbrief. Instellen van een werkgroep
 • Basisscholen helpen vorm te geven aan godsdienstige vorming – samen met andere kerken

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Begroting CvK 2023 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Hierbij staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarrekening CvK 2021