College van Kerkrentmeesters

1. ANBI gegevens C.v.K. Nederlandsch Hervormde gemeente Klundert

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI                           : Nederlandsch Hervormde gemeente Klundert

RSIN/Fiscaal nummer   : 824141209  (002595163)

Website adres                   : http://www.nhkerkklundert.nl/

E-mailadres                       : scriba@nhkerkklundert.nl

Bezoekadressen            : Klundert, Kerkring 1

Postadres                          : Kerkring 1

Postcode                           : 4791HE

Plaats                                 : Klundert

De Hervormde gemeente Klundert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen met RSIN 813612809. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Klundert.

B. Bestuurssamenstelling

De Hervormde Gemeente bestaat uit 1 wijkgemeenten. De Kerkenraad (KR) bestaat naast de predikant uit

 •  Wijkouderlingen
 •  Ouderlingen – kerkrentmeester
 •  Diakenen

Deze zgn. ambtsdragers worden door en uit de gemeente gekozen.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling / visie

De visie van de Hervormde Gemeente te Klundert
Als gemeente willen wij niet achter gesloten deuren bij elkaar blijven. Wij verlangen ernaar om als gemeente een open huis te zijn, waar God met zijn Geest woont en mensen verandert naar zijn beeld. Dat open huis betekent:

  dat de deuren open staan voor alle soorten mensen, dat we gastvrij zijn en graag nieuwe mensen welkom heten om samen met hen de weg van het geloof te gaan.
  dat wij zelf door de open deur naar buiten gaan om op zoek te gaan naar de zoekers en zoveel mogelijk contact zoeken met buitenstaanders.

Jezus Christus heeft ons daarvoor de opdracht gegeven:

Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen,

en doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

en leer hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. (Matteus 28:19)

Dat brengt ons tot de missie:

We willen iedereen in Klundert met het Evangelie bereiken

D. Beleidsplan

In 2017 is er een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2017-2020. In dit Beleidsplan is de missie nader uitgewerkt.

Tevens verwijzen wij naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Verder zijn er bij onze gemeente geen mensen in loondienst. Kosters, organisten e.d. ontvangen op basis van wettelijke richtlijnen een vrijwilligersvergoeding.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Overige activiteiten zijn:

Iedere zondag zijn er 2 erediensten. Naast deze diensten willen we het volgende doen:

1)Het hart versterken

 • Bezoekwerk van ouderlingen en bezoekteam. 1x per 2 jaar worden alle adressen benaderd.
 • Bezoekwerk wordt in consistorie besproken, vervolgens verslaglegging in de kerkenraad.
 • Wijkouderling, wijkdiaken en wijkkerkrentmeester houden elkaar op de hoogte en helpen elkaar waar nodig.
 • Kringwerk voor de hele gemeenteleden, per wijk georganiseerd. Kringleiders worden gecoacht en regelmatig toegerust.

2)Het hart openen

 • Randkerkelijken uitnodigen voor kringwerk
 • Kringwerk volgens Emmaus model. De kringen zijn voor gemeenteleden en andere belangstellenden.
 • Blijven werken aan missionaire diensten
 • Bijeenkomsten voor randkerkelijke

3) Contact met Klundert

 • Vier maal per jaar een speciale activiteit op straat/in de wijk om duidelijk zichtbaar en benaderbaar te zijn.
 • Zes keer per jaar een evenement in de kerk
 • Kerk open op zaterdag in de zomer
 • Beleid mediagebruik: persberichten, website, kerkblad, nieuwsbrief. Instellen van een werkgroep
 • Basisscholen helpen vorm te geven aan godsdienstige vorming – samen met andere kerken

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Begroting 2020 CvK

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Hierbij staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarrekening CvK 2016

Jaarrekening CvK 2017

Jaarrekening CvK 2018

Concept jaarrekening 2019

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, gebouwen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (koster, organisten en overige vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.